سارمینتو

۰۲

ارد

سارمینتو – Sarmiento

سارمینتو – Sarmiento مشخصات سارمینتو : ارتوز سارمینتو دارای دو عدد پنل ترموپلاستیک قدامی و خلفی است که با ساپرت بازو باعث ایجاد فشار هیدرواستاتیک د رهومروس می‏ شود. جهت نگهداری الایمنت صحیح با هدف پروفیلاکتیک و یا پس از شکستگی مورد استفاده قرار میگیرد. اندیکاسیون: شکستگی میدشفت هومروس کارسینومای هومروس شکستگی جوش نخورده هومروس  

دنیس برون

۰۲

ارد

دنیس برون – Dennis Browne Brace

دنیس برون – Dennis Browne Brace مشخصات دنیس برون : کودکان مبتلا به تالیپس اکوآینو واروس (کلاب فوت) و اداکشن فورفوت جهت ایجاد over correction برای بهبود دفورمیتی باید از دنیس براون استفاده نمایند. این بریس قابلیت تغییر جهت در هر سه صفحه را دارد و میتواند پا را در دورسی فلکشن، ابداکشن و اورژن تنظیم کند. اندیکاسیون: کلاب[…]

پاولیک هارنس

۰۲

ارد

پاولیک هارنس – Pavlik Harness 

پاولیک هارنس – Pavlik Harness  مشخصاتپاولیک هارنس: هدف استفاده از پاولیک هارنس ساپرت سر فمور در استابولوم برای رشد کودک است. این وسیله کاملا از جنس پارچه ی نخی است و تداخلی با حرکات اندام کودک مبتلا ندارد. همچنین محدودیتی برای حرکات مورد نیاز کودک ایجاد نمی‏ کند. میزان ابداکشن و فلکشن در این بریس قابل تنظیم[…]